PORADENSTVÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Je nutné zaměstnávat ekologa? Proč externího ekologa? Poradenství v oblasti životního prostředí....

Na dodržování legislativy v oblasti bezpečnosti práce se často hledí s daleko větším respektem, než na dodržování legislativních povinností při ochraně životního prostředí, přestože jsou si tyto oblasti rovnocenné co do hrozících rizik.

U malých až středních firem a obcí zpravidla neexistuje samostatná pracovní pozice ekologa ve smyslu vlastního zaměstnance. Při jejich velikosti a zaměření je to i částečně pochopitelné. Vhodným i výhodným řešením je právě služba externího ekologa, supervizora, poradce.

Formou jednorázových návštěv nebo pravidelné spolupráce optimalizujeme nastavení pravidel a procesů v oblasti životního prostředí a aplikujeme je do praxe. Identifikujeme problémy v samotném počátku a zamezíme sankcím uděleným po kontrolách státních orgánů.

Na základě plné moci vás zastoupíme při jednání s orgány státní správy, (tj. městské, stavební úřady, krajské úřady, odbory životního prostředí)

Ve vaší firmě, obci, provozu zajistíme soulad legislativy, ekonomiky a ekologie.

Kdo je naším zákazníkem

Jsou to střední nebo malé firmy a obce:

 • které nemají svého specialistu - ekologa.
 • které nemají čas sledovat legislativní změny v oblasti životního prostředí a uvádět je do praxe
 • které poptávají supervizi, nad dodržováním platné legislativy životního prostředí
 • které chtějí optimalizovat své náklady v oblasti životního prostředí (např. při nakládání s odpady, nakládání s vodou apod.)
 • které se snaží chovat maximálně šetrně vůči svému okolí a celému systému životního prostředí.

Umíme se dobře orientovat a poradíme vám v problematice

 • odpadového hospodářství (třídění, náklady na svoz, evidence odpadů...)
 • nakládání s obaly (třídění, dovoz ze zahraničí, evidence Ekokom..)
 • nakládání s vodami a ochrany vod (žádosti, vodní díla, odpadní vody...)
 • ochraně ovzduší
 • ochrany přírody a krajiny (výsadby, kácení, údržba zeleně)
 • lesního hospodářství
 • ochrany zemědělského půdního fondu
 • územního a stavebního řízení v oblasti životního prostředí